انجمن مهندسی پل ایران

احداث و توسعه شبكه راه و راه آهن از اصول پيشرفت هر كشور است كه هر ساله بخش مهمي از اعتبارات ساليانه كشورها را بخود اختصاص مي دهد. در مسير هر راه پلهاي زيادي احداث مي شود كه هزينه اجراي آنها صدها برابر مسير راه مشابه آن مي باشد.

وجود پلهای قدیمی مانند سی و سه پل و پل خواجو در اصفهان و ... که چندین صد سال عمر دارند نشانه تبحر معماران قدیمی کشورمان در اجرا ی پلهای مستحکم بوده است. در پنجاه سال اخیر صنعت پل سازی در سطح جهانی رشد قابل ملاحظه ای داشته و انواع پلهای بزرگ و کوچک در مسیر بزرگراهها، راههای اصلی و فرعی ساخته شده است. با توجه به گستردگی کشور عزیزمان ایران و لزوم بازرسی و تعمیر و نگهداری پلهای موجود و همچنین نیاز به احداث پلهای متعدد دیگر، لزوم تاسیس نهاد و انجمنی که ضمن آشنایی بیشتر مهندسین با انواع روشهای تحلیل، طراحی و اجرای پلها، آنها را با آخرین دستاوردهای جهانی در این زمینه آشنا سازد و همچنین با عنایت به مسائل و شرایط اقلیمی، محیطی و جغرافیایی کشور و به منظور رفع مشکلات موجود و تهیه ضوابط و دستورالعملهای مورد نیاز، تحقیقات را نهادینه کرده و جهت دهی نماید کاملا ضروری به نظر می رسید. با این وجود انجمن مهندسی پل ایران به همت برخی از استادان، صاحبنظران و پژوهشگران مهندسی پل تأسیس گردید.